ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020

Η επιχείρηση KNOWLEDGE A.E. που εδρεύει στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ εντάχθηκε στη δράση «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός στήριξης είναι 286.767,77  €.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε  4.000.000,00 ΕΥΡΩ. Η Δράση χρηματοδοτείται από  πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με χρήση ρήτρας ευελιξίας για τις δαπάνες που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και από Εθνικούς Πόρους.

Διεύθυνση:

ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 37,
Πάτρα Τ.Κ. 26442

Επικοινωνία

Ωράριο Υποστήριξης

(09:00 - 17:00)

Ακολουθήστε μας

Διεύθυνση:

ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 37,
Πάτρα Τ.Κ. 26442

Επικοινωνία

Ωράριο Υποστήριξης

(09:00 - 17:00)

Υπηρεσίες

Ακολουθήστε μας