Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον
εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και
συστημάτων αυτοματισμού

Λήξη υποβολής προτάσεων: 15/01/2021

Ποιους αφορά: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
Προτάσεις: 10.000€ – 60.000€
Ποσοστό ενίσχυσης: 70%

Επιλέξιμες δαπάνες:

 •  Εξοπλισμός
  • Desktop, Laptop, Εκτυπωτές, Scanner, κ.ά.
 • Λογισμικό
  • Σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων
  • Channel manager – διαχείριση καναλιών κρατήσεων
  • PMS – εσωτερική οργάνωση και ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Κατασκευή νέας ιστοσελίδας σε 2 γλώσσες
 • Διαφημιστικές καμπάνιες σε Google και Facebook
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας για περισσότερες λεπτομέρειες